Általános szerződési feltételek

A Bozori és Bozori Bt

székhelye: 2870 Kisbér Sport utca 47

képviselője: Bozori Csaba

elektronikus levelezési címe:

WEB címe: www.kisbermotor.hu

cégbejegyző bíróság: TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

cégjegyzékszáma: 11-06-011116

adószáma: 25531464-2-11


Fő tevékenységként gépjárműalkatrész kereskedelemmel foglalkozó társaság. A Bozori és Bozori Bt tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.


1. Tárgyi hatály


1.1. A Bozori és Bozori Bt. szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek a Bozori és Bozori Bt. által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.


1.2. Jelen Általános szerződési feltételek - a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak a Bozori és Bozori Bt WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.


1.3. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha a Bozori és Bozori Bt. a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.


2. Vevőkör


2.1. A Bozori és Bozori Bt. az általa forgalmazott termékek kiskereskedelmével foglakozó gazdasági társaság, egyéni vállalkozókat (továbbiakban: Viszonteladó), valamint végfelhasználónak minősülő egyéb személyeket (továbbiakban: Fogyasztó) szolgál ki (a Viszonteladó és a Fogyasztó együtt a továbbiakban: Vevő).


3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés


3.1. A Bozori és Bozori Bt. a raktárában levő termékekre szóban is elfogad megrendelést, kizárólag a Vevő részére beszerzendő termékekre azonban csak írásban fogad el megrendelést.


3.2. A szerződés a Bozori és Bozori Bt . írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány Vevő általi átvétellel jön létre.


3.3. A megrendeléseket a Bozori és Bozori Bt. az aktuális raktárkészletének függvényében teljesíti. A nem teljesíthető tételeket a Bozori és Bozori Bt. csak a Vevő kifejezett kérésére tartja nyilván, egyéb esetben törli nyilvántartásából.


3.4. A Bozori és Bozori Bt. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. A Vevő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a Bozori és Bozori Bt. szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben a Bozori és Bozori Bt a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, a Vevő további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.


3.5. Az interneten leadott rendelések esetében a Bozori és Bozori Bt., amennyiben a Vevő a kiszállítást futárszolgálattal kéri, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a csomag legkésőbb a rendelés leadását követő 2-4. munkanapon feladásra kerüljön.


3.6. Az áru átvétel teljesítési helye - amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek - a Bozori és Bozori Bt üzlete.


3.7. A Vevő köteles átvételkor a terméket tételesen ellenőrizni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Bozori és Bozori Bt.-nek nem áll módjában elfogadni.


4. Árak


4.1. A Bozori és Bozori Bt. az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi . Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.


4.2. A Bozori és Bozori Bt. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően - különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében - költségnövekedés lép fel a Bozori és Bozori Bt.-nél. Ezt a Vevő kérésére igazolni kell.


4.3. Nagy mennyiségű vásárlás illetve folyamatos nagy forgalom esetén, egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat a Vevő részére.


5. Fizetési feltételek


5.1. A számla vagy nyugta kiállítása a szállításkor illetve az áru átadásakor történik. A kifizetések nyugta esetén azonnal, számla esetén pedig a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.


5.2. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Bozori és Bozori Bt. a szükséghez képest helyesbítő számlát állít ki.


5.3. Átutalásos fizetésre csak az jogosult, akit a Bozori és Bozori Bt. a rendelkezésére álló kereskedelmi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.


5.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Bozori és Bozori Bt. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.


5.5. A fizetési feltételek megszegése esetén a Bozori és Bozori Bt. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.


6. Jótállás, szavatosság


6.1.A Bozori és Bozori Bt. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.


6.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Bozori és Bozori Bt. üzlete vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Vevő kötelessége.


7. Tulajdonjog fenntartása


7.1. A szerződésben szereplő termék a Bozori és Bozori Bt. tulajdonát képezi a fogyasztóval szemben fennálló követelések teljesítéséig.


8. Elektronikus kereskedelem


8.1. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti a Bozori és Bozori Bt. számítógépes rendszere. A Bozori és Bozori Bt csak - az ok megjelölése mellett - a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést a Vevő részére.


9. Adatkezelés


9.1. A Bozori és Bozori Bt . a Vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Vevő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.


9.2. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Bozori és Bozori Bt. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyekövetelések céljából a Vevő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.Figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vevő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.


9.3. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Bozori és Bozori Bt . a WEB rendszerének Vevő pontjában a Vevő alábbi adatait megjelentesse: Név, Cím, Telefon, E-mail, Forgalmazott termékek. A Vevő azonban bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a közzétételt megtiltó nyilatkozatot tenni a Bozori és Bozori Bt. címére megküldve.


10. Egyéb rendelkezések


10.1. A Bozori és Bozori Bt. ezen Általános szerződési feltételeket Vevői számára mind írott, mind elektronikus formában a www.kisbermotor.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.


10.2. A Vevő bármely termék - akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a Bozori és Bozori Bt. Általános szerződési feltételeit.


10.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.


10.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.


11. Fogyasztókra vonatkozó elállási/felmondási jog


11.1. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.


11.2. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.


11.3. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például : telefonon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:email : vagy a2870 Kisbér Sport utca 47.Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.


11.4. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.


12. A fogyasztókra vonatkozó elállás/felmondás joghatásai


12.1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük. (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.


12.2. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.


12.3. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.


12.4. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.